Scroll Top

Fenerlilerin Maddi Dünyası: Evin Mimarisi, Kent Kültürü ve Sosyal Hareketlilik

Fenerlilerin Maddi Dünyası: Evin Mimarisi, Kent Kültürü ve Sosyal Hareketlilik

Uluslararası “Fenerlilerin Maddi Dünyası: Evin Mimarisi, Kent Kültürü ve Sosyal Hareketlilik” Sempozyumu, aynı başlıklı ve Fenerlilerin maddi ve sosyal tarihine odaklanan üç yıllık kapsamlı araştırma programının bir parçasıdır. Rumca konuşan, Ortodoks Hıristiyan, İstanbullu bu tüccar seçkin sınıf, imparatorluk dragomanları ve Osmanlı egemenliği altındaki Eflak ve Boğdan’ın yöneticileri olarak Osmanlı idaresinde önem kazanmışlardı. Milliyetçi tarihyazımı yaklaşımları Fenerlileri sıklıkla “sadakatsiz” ve “maddiyatçı” olmakla eleştirmiştir, asıl maddi kültür ve ortamlarının ciddiyetle değerlendirilmemiş olması çarpıcıdır.  

Yakın geçmişteki akademik araştırmalar, Fenerlilerin ayrıcalıklı bir seçkinler grubu olduğu şeklindeki alışılageldik tanımı, bu grubun geniş, çok-katmanlı ve çok-anlamlı karakterine dikkat çekerek etkili bir biçimde sorgulamıştır. Bir Osmanlı “iktidar ağı” olarak Fenerliler özellikle mekânsal bir çerçeveden incelenebilir: Bu çerçeve, Fenerlilerin İstanbul’da suriçinin kuzeybatı köşesinde, Fener kıyılarındaki konutlarından ve Boğaziçi’ndeki yalılarından başlar ve Akdeniz, Tuna Beylikleri ve diğer önemli kentsel merkezlere uzanır. Bu engin siyasi, dini, entelektüel ve ekonomik ağın coğrafi kapsamı, Fenerlilerin dikkat çekici sosyal ve fiziksel hareketliliğiyle birlikte ele alındığında, birçok farklı disiplin ve ulusal tarihyazımları arasında işbirliğine dayanan bir araştırma odağına ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda, bu sempozyum Fenerlilerin maddi kültürü hakkında konut mimarisi, şehircilik, aile ve haneler, toplumsallık, mahalleler, aile yaşamı, adabımuaşeret ve edimliliği özellikle merkeze alan disiplinlerarası bir tartışmaya olanak sağlamayı hedeflemektedir. Sempozyum programında Türkiye, Yunanistan, Romanya ve diğer ülkelerden akademisyenleri bir araya getirerek, Fener’e yalnızca şehir içinde bir mahalle ve dini yönetim merkezi olarak değil, aynı zamanda İstanbul’un ve hatta Osmanlı İmparatorluğu’nun eski topraklarının çok ötesine uzanan bir mekânsal ve kültürel ağın merkezi olarak da yaklaşmayı öneriyoruz.  

Sempozyumun zamansal çerçevesi “uzun” on sekizinci yüzyıla, yani yaklaşık olarak on yedinci yüzyılın ortasından on dokuzuncu yüzyıl ortasına uzanmaktadır. On yedinci yüzyılın ortası, Osmanlı İmparatorluğu ve Eflak-Boğdan’ın yanı sıra İstanbul’un da tarihinde bir dönüm noktasını belirler. Patrikhanenin Haliç’te bulunan Petrion Kalesi’ne taşınmasından yarım yüzyıl sonra, Fener hem Osmanlı İmparatorluğu’nun Rum Ortodoks nüfusunun eğitim ve kültür merkezi olarak hem de bazıları Eflak-Boğdan’lı önemli ailelere ait taş evlerin kıyı boyunca inşasıyla tüccar elitlere ait bir mahalle olarak çoktan ortaya çıkmaya başlamıştı. Rum tüccar elitleri Osmanlı devlet aygıtında önce vezirlerin kişisel hekimleri ve sonra devletin tercümanları olarak öne çıkmışlardı. Kimilerinin kökeni Bizans’a dayanan, Eflak-Boğdan’lı ve kimileri yeni yeni oluşan Rum Ortodoks seçkin aileleri, siyasi ittifaklar ve evliliklerle birbirine yaklaşarak Tuna Beyliklerinde voyvodalık mertebesine ulaşmıştı. On dokuzuncu yüzyılın ortası ise bu oluşumların sonuna işaret eder. 1821 Yunan Bağımsızlık Savaşı Fenerlilerin gözden düşmesine yol açmış, öte yandan Kırım Savaşı ve Paris Kongresini takiben Eflak ve Boğdan üzerindeki Osmanlı egemenliği sona ermiştir. “Yeni Fenerliler” olarak adlandırılanlar ise, mahalle seçkin karakterinden ve yerleşim örüntülerinden geri dönülmez biçimde uzaklaştığından Fener’den taşınmaya başlamıştır. Bu çerçevede tanımlanan uzun on sekizinci yüzyıl, incelikli, karmaşık ve çok-katmanlı bir maddi kültürü yansıttığı ve gözlemlenebilir kıldığı gibi, Fenerlilerin yükseliş dönemi olarak ortaya konulmaktadır. 

Düzenleyici Kurul: Namık Günay Erkal, Firuzan Melike Sümertaş ve Haris Theodorelis Rigas

Özet Kitapçığını buradan inceleyebilirsiniz.

Meşher ve Sismanoglio Megaro iş birliğiyle düzenlenen sempozyum hibrit olarak ANAMED Oditoryumunda ve çevrimiçi gerçekleşecektir, genel katılıma açıktır.

Zoom üzerinden çevrimiçi oturuma katılım için lütfen yukarıdaki Zoom Kayıt düğmesine tıklayınız.

Sempozyuma fiziki katılım için kayıt gerekmemektedir.

Bildirilerin dili İngilizcedir, Türkçe simultane tercüme sağlanacaktır.

09: 30 – 09:50 Açılış Konuşmaları – Welcoming Remarks

Namık Günay Erkal, Firuzan Melike Sümertaş, Haris Theodorelis-Rigas

9:50 – 10:30 Çerçeve Konuşması – Keynote Speech – Christine Philliou – Devlet içinde Devlet Olmanın Çelişkileri: Uzun On Sekizinci Yüzyılda Fenerli İktidarının İncelikleri / The Dilemmas of Imperium in Imperio: The Art and Science of Phanariot Power in the Long Eighteenth Century
10:30 – 10:45 Kahve Arası – Coffee Break
I – Cemaatin Oluşumu ve Dini Vakıflar / Community Formation and Religious Foundations

Oturum Başkanı / Chair: Firuzan Melike Sümertaş

10:45 – 11:05 Nicholas Melvani – Bizans Sonrası Fener: On Yedinci Yüzyılın Ortalarından On Sekizinci Yüzyıla, İstanbul’un Denize Nazır bir Mahallesi / Fener after Byzantium: A Maritime Neighborhood of Istanbul from the Mid-Seventeenth to the Eighteenth Century
11:05 – 11.25 Cristina Cojocaru – On Sekizinci Yüzyıl Eflak ve Boğdan Kilise Sanatında Fenerli Mirası / The Phanariote Legacy in the Ecclesiastical Art from Wallachia and Moldavia in the Eighteenth Century
11:25 – 11:45 Karen A. Leal (banttan yayın – recorded video) – Fener’de Bir Bizans-Osmanlı Kilisesi / A Byzantine Ottoman Church in Fener
11:45 – 12:05 Soru ve Cevap – Discussion
12:05 – 13:30 Öğle Arası – Lunch Break
II – Mimari, Hamilik ve Kültürler Arası Eğilimler / Architecture, Patronage and Cross-cultural Trends

Oturum Başkanı / Chair: Çiğdem Kafescioglu

13:30 – 13:50 Elisabeta Negrău – Eflak Boyarları ve Rum Fenerlilerinin Eflak Malikâne Mimarisi Üzerindeki Karşılıklı Etkileri: Kaynaklar, İşlev ve Adab Üzerine Bir İnceleme / The Mutual Influence of Wallachian Boyars and Greek Phanariotes on Wallachian Mansion Architecture: An Exploration of Sources, Function, and Etiquette
13:50 – 14:10 Hilal Uğurlu – Deniz Türker – Saraylar ve Kalfalar: III. Selim’in Saltanatı Sırasında Hamilik İlişkileri / Courts & Kalfas: Patronage Relationships in Selim III’s Reign
14:30 – 14:50 Alper Metin – İstanbul’un Mimari ve Kentsel Dönüşümüne Rum ve Egelilerin Katılımı: Barok Çağı Sırasında Doğu Akdeniz Ağları / Greek and Aegean Participation in the Architectural and Urban Renewal of Istanbul: Eastern Mediterranean Networks during the Age of Baroque
14:50 – 15:05 Soru ve Cevap – Discussion
15.05-15.20 Kahve Arası – Coffee Break
III – Edebi Kültür, Şiir ve Eğitim / Literary Culture, Poetry and Instruction

Oturum Başkanı / Chair: Haris Theodorelis-Rigas

15:20 – 15:40 Konstantinos Sampanis – Chariton Karanasios – Fenerli Lirik Şiirinin Zengin Doğal ve Kentsel Ortamı / The Affluent Natural and Urban Environment in the Phanariot Lyric
15:40 – 16:00 Miltos Pechlivanos – Neşelilik Pratikleri: Nikolaos ve Skarlatos Mavrokordatos arasındaki Kitaplar ve Okumalar / Practices of Cheerfulness: Books and Readings between Nikolaos and Skarlatos Mavrokordatos
16:00 – 16:20 Ovidiu Olar – Beyaz Kuğu ve Zürafa: Kantemir’in Hiyeroglifik Tarih’ine (İstanbul, y. 1706) göre Fenerlilerin Yükselişi / The White Swan and the Giraffe: The Rise of the Phanariots According to Cantemir’s Hieroglyphic History (Constantinople, C. 1706)
16:20 – 16:40 Hasan Çolak (banttan yayın – recorded video) – Özel Mülkten Eğitim Kurumlarına: Fener’deki Maddi ve Kurumsal Dönüşümün Bir Vaka Çalışması / From Private Property to Educational Institutions: A Case Study of Material and Institutional Transformation in Fener
16:40 – 17:00 Soru ve Cevap – Discussion
17:00 – 17:15 Kahve Arası – Coffee Break
17:15 – 17:55 Çerçeve Konuşması – Keynote Speech – Shirine Hamadeh – Kıyıdan Görünüm: On Sekizinci Yüzyıl İstanbulundan Mimari Manzaralar ve Kültürel Pratikler / The View from the Shore: Architectural Landscapes and Cultural Practices in 18th Century Istanbul
IV – Osmanlı Kurumları ve Seçkinleri Arasında / Among Ottoman Institutions and Elites

Oturum Başkanı / Chair: Evgenia Kermeli

09:30 – 09:50 Savvas E. Tsilenis – Athanasios Komninos İpsilandis’e Göre On Sekizinci Yüzyıl Polis’inde Osmanlı İleri Gelenlerinin Fenerlilerle İlişkileri / The Relations of Ottoman Dignateries with the Phanariotes According to Athanasios Komnenos Ypsilantis in the Eighteenth Century Polis
09:50 – 10:10 Nir Shafir (banttan yayın – recorded video) – Kitaplar, Esrar ve Mizah: Fenerli Bir Beyin Ahlaki ve Maddi Eğilimleri / Books, Drugs, and Jokes: The Moral and Material Habitus of a Phanariot Lord
10:10 – 10:30 Zeynep Sözen – Eflak ve Boğdan’daki Fenerli Temsilciler / Phanariot Envoys of Wallachia and Moldavia
10:30 – 10:50 Soru ve Cevap – Discussion
10:50 – 11:05 Kahve Arası – Coffee Break
11:05 – 11:45 Çerçeve Konuşması – Keynote Speech – Constanta Vintilă

– Tuna Prensliklerinde Fenerli Kadınlar: Uzun On Sekizinci Yüzyılda Yaşam Öyküleri ve Eylemlilik / Phanariot Women in the Danubian Principalities: Life Stories and Agency in the Long Eighteenth Century

11:45 – 13:15 Öğle Arası – Lunch Break
V – Hane: Beşikten Mezara / The Household: From the Cradle to the Grave

Oturum Başkanı / Chair: Anna Ballian

13:15 – 13:35 Elif Bayraktar Tellan – Fener ve Boğaziçi’nde Saklı Odalara Bir Bakış: Fenerlilerin Tereke Defterleri / A Glance inside the Closets of Phanar and the Bosphorus: The Estate Inventories of Phanariots
13:35 – 13:55 Ertan Ünlü – Eflak Voyvodası Nikolaos Mavroyenis’in (1735-1790) Muhallefatı / Heritage of Nikola Mavroyani, Voivode of Wallachia (1735-1790)
13:55 – 14:15 Aggeliki Chatzistavrou – On Sekizinci Yüzyılda Eflak ve Boğdan’da Fenerli Kadınların Mali Rolü / The Financial Role of Phanariote Women in Wallachia and Moldavia in the Eighteenth Century
14:15 – 14:35 Roxana Coman – Yaşamın Dönüm Noktalarında Maddi Kültür: On Sekizinci Yüzyılda Eflak ve Boğdan’da Evlilik ve Ölüm / Material Culture in Rites of Passage. Marriage and Death in Eighteenth Century Wallachia and Moldavia
14:35 – 14:55 Soru ve Cevap – Discussion
14:55 – 15:10 Kahve Arası – Coffee Break
VI – Maddi Kültür Mirası: Karalama, Muğlaklık, İade-i İtibar / Material Heritage: Defamation, Obscurity and Reappraisal

Oturum Başkanı / Chair: Silvana Rachieru

15:10 – 15:30 Konrad Petrovszky – Iorga’nın Fener’i: Osmanlı Rum Ortodoks Seçkinlerinin İtibarını İade Etmeye Doğru Uzun Bir Yol / Iorga’s Phanar: The Long Way Towards Rehabilitating the Ottoman Greek Orthodox Elite
15:30 – 15:50 Cristina Birsan – Dimitri Kantemir’in Sarayı: Bir Prenslik Konutunun Yükseliş ve Düşüşleri / Dimitrie Cantemir’s Palace: The Ups and Downs of a Princely Residence
15:50 – 16:10 Mara Verykokou – Fener mi, Değil mi?  Benaki Müzesi’nde Fenerli Kimliği Anlatımının Yunanistan, Atina Bizans ve Hıristiyan Müzesi ile Ulusal Tarih Müzesi’nin Karşılaştırmalı İncelemesi / Phanar or Not Phanar? The Narrative of the Phanariot Identity at the Benaki Museum, Studied in Comparison to the Byzantine and Christian Museum and the National Historical Museum of Athens, Greece
16:10 – 16:30 Soru ve Cevap – Discussion
16:30 – 16:45 Kahve Arası – Coffee Break
Closing Remarks
16:45 – 17:25 Kapanış Konuşmaları – Closing Remarks – Çiğdem Kafescioglu, Evgenia Kermeli, Anna Ballian, Silvana Rachieru

Oturum Başkanı / Chair: Namık Günay Erkal

17:25– 18:00 Soru ve Cevap – Discussion

Sempozyum düzenleme kurulu üyelerinden Namık Günay Erkal ve Firuzan Melike Sümertaş’ın projeye dair ilk makalesini okumak için tıklayın.

Sempozyum düzenleme kurulu üyelerinden Namık Günay Erkal ve Haris Theodorelis Rigas’ın katılımıyla Vlahsaray Kilisesi Vakfı’nın düzenlediği Haneden Hanedana: Fenerli Beylerin Konakları söyleşisi: