Scroll Top

Jessica Varsallona

Jessica Varsallona
University of Edinburgh
Konstantinopolis 1261-1453: Bir İmparatorluk Şehrinin Metamorfozu

Dr. Varsallona, ANAMED’deki araştırması sürecinde “Konstantinopolis 1261–1453″ adlı kitabını tamamlamayı hedefliyor. Kitap, yönetici hanedan ailesi Palaiologanlara (1261–1453) atfen Palaiologan dönemi olarak da bilinen Bizans yönetiminin son iki yüzyılı boyunca Bizans başkentinin geçirdiği kentsel dönüşümleri bir bağlama oturtuyor. Konstantinopolis’i, imparatorluk ve aristokrat hamilerin iradesi ile şekillenen, işçiler ve zanaatkârlar tarafından inşa edilen ve kozmopolit sakinlerinin yaşadığı ‘yaşayan bir varlık’ olarak tasvir ediyor.

Günümüze ulaşan arkeoloji, sanat tarihi ve metinsel üretimi bir arada değerlendirerek sokakları, mahalleleri ve birçok yapının kullanımını ve önemini yeniden inşa ediyor. Sağlam bir tarihsel çerçeve içinde, , Palaiologos dönemi yapı faaliyetlerinin rastgele restorasyonların ya da siparişlerin sonucu olmaktan ziyade, dikkatle planlandığını,onlara ideolojik anlamlar yüklendiğini ve egemen güçlerin belirli topografik kaygılarına yanıt verdiğini gösteriyor.

Bu kentsel planlama biçimi, yavaş yavaş kent içinde, hamilerinin çeşitli ve uyarlanabilir ihtiyaçlarına yanıt veren bir grup farklılaşmış mahalle yaratmıştır. Dikkate değer bir şekilde, yaygın kanının aksine, kentin gelişimi Osmanlıların eline geçmesiyle (1453) birlikte kesintiye uğramadığı gibi, Palaiologos kent düzeni, Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni başkenti hâline gelen şehrin kentsel evrimini etkilemiştir.