Uzunoğlu, Hüseyin

Oxford University / Akdeniz Üniversitesi

Dr. Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Ana Bilim Dalı’ndaki doktorasını “Epigrafik Belgeler Işığında Güney ve Güney Batı Anadolu’da Su ve Su Yapıları” başlıklı teziyle kısa bir süre önce tamamladı. İlgi alanları arasında Eski Yunan ve Latin epigrafisi, Roma imparatorluk döneminde Frigya ve Galatya’nın askeri ve iktisadi tarihi, imparatorluk arazileri ve tarım, Roma ordusu ve Anadolu’nun Romalılaşması bulunmaktadır. Hâlen Oxford Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olan Dr. Uzunoğlu, Frigya’daki Akmoneia antik kentinin yazıtlarını toplayarak bir corpus hâline getirmeyi amaçlayan bir araştırma projesi yürütmektedir. ANAMED bursiyeri olarak yaptığı çalışmada ise Romalıların Principatus döneminde Galatya ve Frigya’daki askeri varlığını yayımlanmış ve yayımlanmamış epigrafik kanıtları bir araya getirerek çeşitli açılardan inceliyor. Bu araştırmada, söz konusu bölgelerde görülen ve zengin kanıtlarla desteklenen Romalılaşma olgusu ile Roma ordusu arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığını irdeliyor. Uzunoğlu’nun projesi, MS 2. ve 3. yüzyıllarda mülk arazilerin Roma askerleri tarafından defalarca yağmalanmasının yerli halkın geçim ekonomisi üzerinde uzun vadedeki etkisini sorgulamanın yanı sıra imparatorluk yönetiminin köylülerin şikâyetlerine verdiği tepkilerin ne derece etkili olduğunu anlamayı da hedefliyor.