Steidl, Catherine

Brown University

Dr. Steidl doktorasını Brown Üniversitesi’ne bağlı Joukowsky Enstitüsü’nde 2018 yılında tamamladı. Antik Çağ’da kimlik ve kültürlerarası etkileşim ile bunların şekillenip ifade bulmasında gündelik pratik ve deneyimlerin oynadığı rol, ilgi alanları arasındadır. Hâlen sürdürdüğü çalışması, Akdeniz çevresindeki antik kimliği topluluklar ve etkileşim merceğinden incelemektedir. Devam eden araştırmasına temel teşkil eden sorular şunlardır: MÖ 1. binyılda Akdeniz’de toplumsal etkileşimin dinamikleri bölgeden bölgeye ve dönemden döneme istikrarlı bir şekilde mi sürmüştür, yoksa toplulukların oluşum mekanizmaları farklı bağlamlarda değişkenlik mi göstermiştir? Daha spesifik olarak, Pan-Helenik etnisitenin gelişmesi MÖ 5. yüzyıldan sonra toplulukların şekillenmesini etkilemiş midir? Bir yerleşmenin bulunduğu doğal ortam (örneğin, kıyıda veya iç kısımda yer almak) farklı toplulukların oluşumunu nasıl etkilemiş olabilir?
Dr. Steidl ANAMED’deki projesinde özellikle Batı Anadolu’daki İyonya’ya odaklanırken MÖ 1. binyılın başlarını ele aldığı önceki çalışmalarını temel alıyor. Bölgede topluluk kimliğinin gelişimine dair yeni bir anlatı öneren ve bir yerdeki toplulukların kimliği açısından orada bulunan kült merkezlerinin süreklilik göstermesinin önemini ortaya koyan araştırmalarını böylece daha ileriye taşıyor. Steidl, bu çalışmasında, bilhassa Lidyalılardan ve Perslerden (7.–5. yüzyıllar) gelen siyasi ve toplumsal baskıların bölgeyi bir bütün olarak kuşatan (ve tanımlayan) bir topluluk kimliğinin oluşumunu nasıl etkilediğini inceliyor.