Shukurov, Rustam

Moscow State University

Araştırma Konusu: Müslüman Anadolu’da Etnik ve Dinî Çeşitlilik (yakl. 1100-1400)

Dr. Shukurov’un hâlihazırdaki araştırma projesi, Hıristiyan Bizans ve Müslüman Anadolu kültürel alanları arasındaki sınırların geçirgen yapısını sorunsallaştırmaya ve analiz etmeye çalışıyor. Shukurov, çalışmasında, Müslüman Anadolu’da (gerek Ortodoks gerek heterodoks) Hıristiyanların fiziken kayda değer ve kültürel açıdan etkin varlığının Anadolu’nun heterojen kültür alanı için sağlam bir ortak zemin oluşturduğu hipotezinden yola çıkıyor. Hıristiyanların Müslüman kültür alanındaki mevcudiyeti ve rolü, bu projede özellikle dönemin mevcut tüm Yunanca, Farsça, Arapça ve Ermenice kaynak metinlerine dayanan prosopografik bir çalışma aracılığıyla analiz edilmektedir. Müslümanların egemenliğindeki Anadolu’da yaşayan Hıristiyanlar Müslüman unsur üzerinde olağanüstü bir etki yaratmış, gerek yerel metinlerin (anlatıların, belgelerin, bilimsel ve edebi eserlerin) üretimi ve Müslümanlara yönelik kitap yapımında gerekse de Anadolu sanatı ve mimarisinde söz sahibi olmuşlardır.