Myers, Trisha Ann

Ohio State University

Araştırma Konusu: Osmanlı Edebiyatında Nasihatname Türü

Araştırması, Osmanlı edebiyatında nasihatname denen öğüt verici türdeki risaleleri konu alıyor. En çok, bu türün 16. ve 17. yüzyıllardaki evrimi ve gerek tarihyazımıyla gerekse de felsefi eserler ve sefaretnameler gibi diğer türlerle olan ilişkisiyle ilgilenmektedir. Nasihatnamenin İslami dönem Farsçası, Arapça ve Türkçedeki öncellerini ele alırken bu türün giderek Osmanlı’ya özgü bir olgu hâline geldiğini öne sürer. ANAMED’deki bursiyerlik döneminde araştırmasıyla ilgili gerçekleştirmek istediği iki büyük hedefi vardır. Bunlardan birincisi, mevcut nasihatnamelerin kapsamlı bir bibliyografyasını derlemektir. Katılımcılarınca bilinçli olarak belirlediği şekliyle türün parametrelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. İkinci amaç ise, nasihatnamenin 18. yüzyıl itibarıyla nasıl ve neden ortadan kalkmış göründüğünü açıklamaktır; sosyopolitik, iktisadi ve edebi ortamdaki değişimler şüphesiz siyasi edebiyatın gidişatını etkilemiştir. Çalışmasında ayrıca, nasihatnameyi Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ıslahatçı literatürde görülen daha geniş çaplı eğilimlerin bir parçası olarak konumlandırmayı ve Orta Doğu’nun siyasi kültürüne ilişkin anlayışımızı artırmak amacıyla modern çağ ile paralellikler kurmayı planlamaktadır.