Murphy, Elizabeth

New York University

Araştırma Konusu: Roma Dönemi Anadolu Kentlerinde İmalat ve Ticaret: “Zanaat Alanları” ve “Mahalle Dükkânları” Modellerini Değerlendiren Karşılaştırmalı Bir Mekânsal Analiz

Dr. Murphy, doktora derecesini Brown Üniversitesi’nin Arkeoloji ve Antikçağ Dünyası programından (2014), yüksek lisans derecesini ise Doğu Akdeniz arkeolojisi alanında Belçika’daki Leuven Katolik Üniversitesi’nden (2007) almıştır. Araştırmalarında Antikçağ’da atölyeler, el sanatları üretimi, iktisadi pratikler, teknoloji ve emek konularıyla ilgilenmektedir. Güneybatı Anadolu’da yer alan Sagalassos antik kentinde yaptığı saha çalışmasında, hem atölye binaları, fırınlar ve üretim altyapısına yönelik kazılar hem de bunlarla bağlantılı maddi kültürün (araç gereçler, nihai ürünler, hammaddeler ve üretim atıklarının) analizi yoluyla şehrin Roma dönemi ve Geç Antikçağ’daki zanaat üretimini araştırmıştır. Bu araştırma, kentteki gündelik çalışma pratiklerini ve zanaatkâr emeğin örgütlenme biçimini yeniden inşa etmeyi mümkün kılmaktadır. Dr. Murphy’nin ANAMED’de üzerinde çalışacağı “Roma Dönemi Anadolu Kentlerinde İmalat ve Ticaret: ‘Zanaat Alanları’ ve ‘Mahalle Dükkânları’ Modellerini Değerlendiren Karşılaştırmalı Bir Mekânsal Analiz” başlıklı proje, Roma imparatorluk döneminden Geç Antikçağ’ın bitimine kadar geçen zamanda (MÖ 1. yüzyıl–MS 6. yüzyıl) Anadolu’da kent endüstrisinin gelişimini araştırıyor. Proje, böylece, hem dükkân ve atölyelerin konumu ve boyutuna dair yerel karar alma süreçlerini hem de Anadolu’nun bir ucundan bir ucuna imalat ve ticaret faaliyetlerinin ölçek, nitelik ve statülerinde görülen örüntüleri değerlendirmeyi hedefliyor.