Liew, Han Hsien

Harvard University

Araştırma Konusu: Ebū Ḥafṣ ʿÖmer es-Sühreverdī’nin Dinî Eserlerinde Hilafet

Han Hsien Liew, Harvard Üniversitesi Tarih ve Orta Doğu Çalışmaları programında doktora adayıdır. ANAMED’de gerçekleştireceği proje, on birinci yüzyıldan on üçüncü yüzyıla kadar olan dönemde Sünnilerin hilafet hakkındaki siyasi söylemleri üzerine yaptığı doktora tez araştırmasının bir parçasını oluşturuyor. Bu çalkantılı dönemde Orta Doğu, Selçukluların egemen bir askerî güç olarak yükselişine ve halifelik otoritesinin iki yüz yıllık gerilemenin ardından Bağdat ve çevresindeki bölgelerde yeniden canlanmasına sahne oldu. Liew’ın tezi, bu gelişmeler ışığında, İslami ilim geleneğine ait çeşitli yazı türlerinde eser veren Müslüman din âlimlerinin hilafet hakkında neler yazdığını incelemektedir.
Ebū Ḥafṣ ʿÖmer es-Sühreverdī, önde gelen bir mutasavvıf olarak Bağdat’ta sürdürdüğü kariyeri boyunca pek çok kez Abbâsî halifesinin elçisi ve vaizi olarak görev aldı. Liew’da, Sühreverdī’nin halifenin çevresinde bulunan âlimler arasındaki bu seçkin konumunu göz önüne alarak, onun yazılarında hilafetten nasıl bahsettiğini ve İslami bağlamda siyaseti ve devlet yönetimini nasıl tasavvur ettiğini inceliyor. Orta çağ İslam döneminde Sufizm’in Abbâsî imparatorluk siyasetiyle nasıl bir etkileşim içinde olduğunu daha derinlikli bir şekilde anlamayı amaçlayan bu proje, hilafete dair Sünni söylemin tasavvufun söylemsel bağlamı içerisinde nasıl işlediğini göstermeyi hedefliyor.