Goshgarian, Rachel

Lafayette College

Dr. Goshgarian’ın ANAMED bursiyerliği süresince üzerinde çalışacağı projenin iki temel amacı var: 1. Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde ve çevresinde yaşamış olan Ermenilerin Ermeni harfli Türkçeyi ne şekillerde kullandığını ortaya çıkarmak; ve 2. Ermeni harfli Türkçenin kullanımını Ermeni topluluklarının kullandığı çok sayıda başka dilden biri olması bağlamında değerlendirmek. Sonuçta, bu proje, Osmanlı İmparatorluğu’nun erken döneminde etnisite, inanç ve dil arasındaki ilişkileri inceleyip çözümlemeye yardımcı olacak ve bunun yanı sıra, dili yalnızca bir topluluğun ayırt edici özelliği olarak değil, aynı zamanda Ortaçağ ve erken modern dönem dünyasında eğlencenin, malların, fikirlerin ve edebiyatın dolaşımında taşıyıcı bir unsur olarak da daha iyi anlamaya imkân verecektir. Ermeni elyazması koleksiyonlarının bulunduğu (Erivan, Venedik, Kudüs, Moskova, Roma, Paris, Londra gibi yerlerdeki) kütüphanelerde araştırma yaparak ve özellikle 13 ila 17. yüzyıllar arasında üretilmiş elyazmalarını inceleyerek gerçekleştirilecek olan proje, Ermeni toplulukları için bir geçiş dönemi olan bu devirde Ermeni elyazması geleneğinde görülen dil ve edebiyatın (ve bu gelenek ile hitap ettiği çokdilli kitle arasındaki ilişkinin) yakından ve derinlemesine bir analizini mümkün kılacaktır. Dr. Goshgarian’ın çalışması ayrıca, Ermeni “dolaşım topluluklarının” ancak 17. yüzyılda ortaya çıktığı yolundaki (Aslanian’ın benimsediği) görüşün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini de gösterecektir; zira incelenen yüzyıllar içerisinde değişik dillerde yazılmış elyazmalarının sayısı, fikirlerin, edebiyatın ve insanların dolaşımına tanıklık etmekte ve farklı bir analizin gerekliliğini ortaya koymaktadır.