John II Komnenos, Emperor of Byzantium: In the Shadow of Father and Son / John II Komnenos, Bizans İmparatoru: Baba ve Oğulun Gölgesinde

 • Publisher: Ashgate
 • Contributor(s): Alessandra Bucossi, Alex Rodriguez Suarez

The Emperor John II Komnenos (1118–1143) has been overshadowed by both his father Alexios I and his son Manuel I. Written sources have not left us much evidence regarding his reign, although authors agree that he was an excellent emperor. However, the period witnessed territorial expansion in Asia Minor as well as the construction of the most important monastic complex of twelfth-century Constantinople. What else do we know about John’s rule and its period? This volume opens up new perspectives on John’s reign and clearly demonstrates that many innovations generally attributed to the genius of Manuel Komnenos had already been fostered during the reign of the second great Komnenos. Leading experts on twelfth-century Byzantium (Jeffreys, Magdalino, Ousterhout) are joined by representatives of a new generation of Byzantinists to produce a timely and invaluable study of the unjustly neglected figure of John Komnenos.

Dildilian Brothers: Memories of a Lost Armenian Home: Photography and the Story of an Armenian Family in Anatolia, 1888-1923 / Dildilyan kardeşler: Kayıp Bir Ermeni Evinin Hatıraları : Anadolu’da Bir Ermeni Ailenin Fotoğrafları ve Öyküsü, 1888-1923

 • Publisher: Birzamanlar Yayıncılık
 • Author(s): Armen Tsolag Marsoobian
 • Translator: Ahmet Fethi

Dildilyan ailesinin fotoğraf arşivinden hazırlanmış bu kitap, Ermeniler’in Anadolu’daki iki bin yıllık tarihine ışık tutmaktadır. Kitaptaki bilgiler ailenin özel arşivindeki belge ve mektuplarla pekiştirilmiştir. Ailenin nalbantlık ve kunduracılıkla başlayan fotoğrafçılık geçmişi, Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemi ve sonrasına kadar sürmüş, Anadolu’nun farklı şehirlerinde (Merzifon, Sivas, Samsun) faaliyet göstermiş ve fotoğrafçılık tarihimizin bir mihenk taşı olmuştur.

Karamanlıca Kitaplar: Çözümlemeli Bibliyografya Cilt 1: 1718-1839

 • Publisher: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Author(s): Severien Salaville, Eugene Dalleggio
 • Contributor: Evangelia Balta

Karamanlıca Bibliyografya’nın şimdiki ciltle başlayan yeniden yayını, her şeyden önce, S. Salaville -E. Dalleggio’nun üç ciltlik kayıtlarını (1958-1966-1974), Evangelia Balta’nın 1987-1997 yılları arasında çıkan diğer üç ciltleriyle birleştirdi. Öte yandan, takip eden 20 yıllık aralıkta toplanan yeni buluntular da buna eklendi. Bu son yayın Karamanlıca Bibliyografya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun editoryal oluşumuyla bütünleşmesini amaçlamakta. Karamanlıca kitaplar, başka milletlerin Türk dil bilimi üzerindeki etkilerini yansıtıyor, ancak onlar üzerine bir çalışmayı da içeriyordu. Bir bibliyografyanın sınırlarını aşan bir niyet taşıyor ve esas olarak Karamanlı edebiyatının bütününe, Yunan ve Osmanlı’nın buluştuğu bir çerçeveden bakış getiriyordu.

Byzantine Head Reliquaries and Their Perception in the West after 1204: A Case Study of the Reliquary of St. Anastasios the Persian in Aachen and Related Objects

 • Publisher: Harrassowitz Verlag
 • Author: Mabi Angar

This study centers around Byzantine head relics and their receptacles. The first part discusses the so-called Reliquary of St. Anastasios the Persian, a silverwork in the shape of a centralized, domed church that was probably made in Antioch, but was later housed in Aachen Cathedral. The object is commonly considered a Byzantine vessel for the Eucharist that was later reworked to become a reliquary for the head of St. Anastasios in its new Western context. This study closely examines the life and cult of this particular saint in Byzantium and Aachen by considering the object’s typology and contextualizing relations between Antioch and Constantinople in the late 10th century that have been largely overlooked, shedding light on the handling of sacred objects and confiscation measures under Basil II. The second part of the study concerns the veneration of Byzantine head relics in Constantinople and, more specifically, head relics that were transferred to the West in the aftermath of the Fourth Crusade. A discussion of Latin, post-1204 sources which affected medieval and modern perceptions of Byzantine relic veneration counters a bias against Byzantine sacred goldsmith work discernable in scholarship of the mid-20th century. Together with appendices on the anatomical nomenclature of the human skull, skull-chalices, and selected sacred objects made of precious metal related to relic veneration and the Eucharist, this study aims to reconstruct head reliquary types. It also seeks to refute the claim in art history that simple caskets that can easily be opened were commonly used as reliquaries of Byzantine body relics.

Anadolu Selçukluları Ortaçağ Ortadoğusu’nda Saray ve Toplum

 • Publisher: Yapı Kredi Yayınları
 • Contributor(s): A.C.S. Peacock, Sara Nur Yıldız

A.C.S. Peacock ile Sara Nur Yıldız’ın yönetiminde hazırlanan Anadolu Selçukluları – Ortaçağ Ortadoğusu’nda Saray ve Toplum Anadolu Selçukluları’nı toplumsal, siyasi, dinsel ve kültürel açıdan hanedan odaklı ele alan ayrıntılı bir çalışma.

Konusunda uzman dokuz araştırmacının Selçuklu saltanat tarihine ilişkin metinlerini içeren Anadolu Selçukluları, siyasi tarihin sınırlarının dışına çıkan ilk kapsamlı çalışma özelliğini de taşıyor. Döneme ışık tutan yeni kaynaklar eşliğinde eski kaynakların yeniden yorumlanmasına tanıklık etmek ve yeni araştırma alanları keşfetmek isteyenler için bulunmaz bir kaynak.

Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları

 • Publisher: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
 • Contributor(s): Murat Arslan ve Turhan Kaçar

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul Araştırmaları Dizisi kapsamında Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları adlı bir derleme çalışması sunuyor. Kitap, kentin yaklaşık iki bin yıllık geçmişinde karşı karşıya kaldığı kuşatmaların tamamını tek tek ele almamasına rağmen kaynaklarda ön plana çıkanlar üzerine bir tür tam görünüm -panoptikon- sunan, Eskiçağ ve Ortaçağ tarihi araştırmalarında gün geçtikçe öne çıkan antik kaynak, epigrafik belge ve nümismatik buluntu çeşitliliğini dikkate alan ve güncel literatüre dayanan bir derleme çalışması. Kitapta yer alan Türkçe ve İngilizce araştırmalar, kuruluşundan itibaren en yakın komşuları Trakyalılardan başlayarak Hellenler, Persler, Makedonyalılar, Hellenistik krallıklar, Romalılar, Avarlar, Sâsâniler, Araplar, Bulgarlar, Ruslar, Haçlılar ve Osmanlılar tarafından kuşatılan İstanbul’un, sadece kimler tarafından nasıl kuşatıldığı üzerinde durmuyor, aynı zamanda siyasi çekişmelere, iç savaşlarla sonuçlanan anlaşmazlıkların doğurduğu kuşatmalara ve başkentin savunma unsurlarına da dikkat çekiyor.

Architecture and the Late Ottoman Historical Imaginary: Reconfiguring the Architectural Past in a Modernizing Empire / Mimarlık ve Geç Osmanlı Tarihi Hayali: Modernleşen İmparatorlukta Mimari Geçmişin Yeniden Yapılandırılması

 • Publisher: Ashgate
 • Author: Ahmet Ersoy

While European eclecticism is examined as a critical and experimental moment in western art history, little research has been conducted to provide an intellectual depth of field to the historicist pursuits of late Ottoman architects as they maneuvered through the nineteenth century’s vast inventory of available styles and embarked on a revivalist/Orientalist program they identified as the ’Ottoman Renaissance.’ Ahmet A. Ersoy’s book examines the complex historicist discourse underlying this belated ’renaissance’ through a close reading of a text conceived as the movement’s canonizing manifesto: the Usul-i Mi’mari-i ’Osmani [The Fundamentals of Ottoman Architecture] (Istanbul, 1873). In its translocal, cross-disciplinary scope, Ersoy’s work explores the creative ways in which the Ottoman authors straddled the art-historical mainstream and their new, self-orientalizing aesthetics of locality. The study reveals how Orientalism was embraced by its very objects, the self-styled ’Orientals’ of the modern world, as a marker of authenticity, and a strategically located aesthetic tool to project universally recognizable images of cultural difference. Rejecting the lesser, subsidiary status ascribed to non-western Orientalisms, Ersoy’s work contributes to recent, post-Saidian directions in the study of cultural representation that resituate the field of Orientalism beyond its polaristic core, recognizing its cross-cultural potential as a polyvalent discourse.

Between Islam and Byzantium : Aght’amar and the Visual Construction of Medieval Armenian Rulership / İslam ve Bizans Arasında: Ahtamar ve Ortaçağ Ermeni Hükümdarlığı Görsel İnşaatı

 • Publisher: Ashgate
 • Author: Lynn Jones

Between Islam and Byzantium provides the first complete analysis of the development of the visual expression of medieval Armenian rulership during the years 884-1045 CE. During this period, the Armenian rulers had loosened the ties that subjected them to the Arab caliphate, but by its end the Byzantine empire had instead become dominant in the region. The influences exerted by these external, opposing powers are a major theme in this book. Lynn Jones re-contextualizes the existing royal art and architecture by integrating analyses of contemporary accounts of ceremonial and royal deeds with fresh examinations of the surviving monuments, of which the church at Aght`amar, with its famous carvings, is the prime example. Setting the art and architecture of the period more clearly in its original context, the author reveals the messages these buildings, sculptures and manuscripts were intended to convey by those who created and viewed them. This study provides a new perspective on the complex interactions between a broad range of nationalities, ethnicities and religions, shedding fresh light on the nature of medieval identity. It adds to a growing literature on the eastern neighbours of Byzantium, and opens up new issues on the relationship between the Byzantine empire and the Islamic caliphate in the medieval period.

The Making of Selim: Succession, Legitimacy, and Memory in the Early Modern Ottoman World / Selim’i Yaratanlar: Osmanlı Dünyasında Veraset, Meşruiyet ve Tarihsel Hafıza

 • Publisher: Indiana University Press
 • Author: H. Erdem Çıpa

The father of the legendary Ottoman sultan Suleyman the Magnificent, Selim I (“The Grim”) set the stage for centuries of Ottoman supremacy by doubling the size of the empire. Conquering Eastern Anatolia, Syria, and Egypt, Selim promoted a politicized Sunni Ottoman* identity against the Shiite Safavids of Iran, thus shaping the early modern Middle East. Analyzing a wide array of sources in Ottoman-Turkish, Persian, and Arabic, H. Erdem Cipa offers a fascinating revisionist reading of Selim’s rise to power and the subsequent reworking and mythologizing of his persona in 16th- and 17th-century Ottoman historiography. In death, Selim continued to serve the empire, becoming represented in ways that reinforced an idealized image of Muslim sovereignty in the early modern Eurasian world.

The Islamic Manuscript Tradition: Ten Centuries of Book Arts in Indiana University Collections / İslami Elyazması Geleneği: Indiana Üniversitesi Koleksiyonlarında Kitap Görsel Sanatlarının On Yüzyılı

 • Publisher: Indiana University Press
 • Contributor: Christiane Gruber

Over the course of ten centuries, Islam developed a rich written heritage that is visible in paintings, calligraphies, and manuscripts. The Islamic Manuscript Tradition explores this aspect of Islamic history with studies of the materials and tools of literate culture, including pens, inks, and papers, Qur’ans, Persian and Mughal illustrated manuscripts, Ottoman devotional works, cartographical manuscripts, printed books, and Islamic erotica. Seven essays present new scholarship on a wide range of topics including collection, miniaturization, illustrated devotional books, the history of the printing press in Islamic lands, and the presence and function of erotic paintings. This beautifully produced volume includes 111 color illustrations and provides a valuable new resource for students and scholars of Islamic art.

Archaic Greek Culture: History, Archaeology, Art and Museology / Arkaik Yunan Kültürü: Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Müzecilik

 • Publisher: Archaeopress
 • Contributor: Sergey Solovyov

This volume presents papers from a round table conference held in St Petersburg in 2005. After an introductory survey of the key issues in contemporary studies of Archaic Greece by John Boardman, the papers deal with the following major themes: Archaic art; the Greek polis (forms and rates of development); and colonisation (models and evolution, relations between Greeks and non-Greeks). Attention is directed to the Greek city-states of the Mediterranean and Black Sea regions, to the penetration of Greek culture to the East and West, and to the trade relations of the Greek cities.

Histoire du poil / Saçın Tarihi

 • Publisher: Belin
 • Author: Marie-France Auzépy

Cet ouvrage très documenté s attache à retracer la place du poil dans la perspective d’une histoire qui remonte au VIe millénaire avant Jésus-Christ, nous découvrant la multiplicité de la vocation du poil à travers les époques et les continents. Le poil a servi de signe politique, social, éthique et religieux, que ce soit dans l islam et dans la chrétienté. Ce livre fournit un kaléidoscope des traces de cette histoire : de Sumer à Babylone, dans la France de Louis XIV, quand tout le sexe mâle porta perruque, dans la Chine mandchoue, où tous les sujets chinois devaient porter la natte, lors de la Première Guerre mondiale avec la glorification des Poilus, sans oublier la Turquie contemporaine tiraillée entre Mustapha Kémal et l islam, ce qui a des conséquences sur la forme des moustaches… Mais ce livre touffu explore aussi les marges de l histoire avec les eunuques byzantins ou les malheureux atteints d hypertrichose cette maladie qui se manifeste par une pilosité envahissante sur une partie du corps ou sa totalité et présentés comme des monstres. La linguistique, l anthropologie et la psychanalyse ne sont pas en reste de cette histoire complexe. Le lecteur aura l occasion de découvrir l effrayante plasticité du poil dans la langue, suivra la façon dont l homme perdit ses poils de bête, et comment les freudiens ont soigneusement mis de côté les poils, pourtant exhibés sur le menton du père fondateur.

God’s Last Words: Reading the English Bible from the Reformation to Fundamentalism / Tanrı’nın Son Sözleri: İngiliz İncil’inin Reformdan Temelciliğe Okunması

 • Publisher: Yale University Press
 • Author: David S. Katz

This wide-ranging book is an intellectual history of how informed readers read their Bibles over the past four hundred years, from the first translations in the sixteenth century to the emergence of fundamentalism in the twentieth century. In an astonishing display of erudition, David Katz recreates the response of readers from different eras by examining the “horizon of expectations” that provided the lens through which they read. In the Renaissance, says Katz, learned men rushed to apply the tools of textual analysis to the Testaments, fully confident that God’s Word would open up and reveal shades of further truth. During the English Civil War, there was a symbiotic relationship between politics and religion, as the practical application of the biblical message was hammered out. Science – Newtonian and Darwinian, as well as the emerging disciplines of anthropology, archaeology, and geology – also had a great impact on how the Bible was received. The rise of the novel and the development of a concept of authorial copyright were other factors that altered readers’ experience. Katz discusses all of these and more, concluding with the growth of fundamentalism in America, which brought biblical interpretation back to the Lutheran certainty of a demonstrable authority.

Die materielle Kultur der Spätantike in den Ostalpen: Eine Fallstudie am Beispiel der westlichen Doppelkirchenanlage auf demHemmaberg/Doğu Alpleri’nde Geç Antik Dönem Malzeme Kültürü: Hemmaberg Üzerindeki Batı Çift Kilise Kompleksi Örneğini Kullanan…

 • Publisher: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Author: Sabine Ladstätter

The Hemmaberg, in the south-east of Austria, saw in late antiquity the development of the largest early- Christian centre of pilgrimage in the Alps. The findings at this location are used as the basis in the present study for a discussion of the general characteristics of the material culture of late antiquity in the eastern Alps from the 4th to the 7th century.

A first section discusses selected types of finds,which are of significance for the absolute chronological classification and for the characterisation of settlements. A focus is on a numismatic analysis of the circulation of coins from the 3rd to the 5th century, which is tied to a discussion on the problem of the hoard finds which can be dated to the middle of the third century.A second section presents contextualised informative groups of finds relevant for chronology from the western twin-church building on the Hemmaberg.

Turko-Mongol Rulers, Cities and City Life / Türk-Moğol Hükümdarları, Şehirler ve Şehir Hayatı

 • Publisher: Brill
 • Author: David Durand-Guedy

For nearly a millennium, a large part of Asia was ruled by Turkic or Mongol dynasties of nomadic origin. What was the attitude of these dynasties towards the many cities they controlled, some of which were of considerable size? To what extent did they live like their subjects? How did they evolve? Turko-Mongol Rulers, Cities and City-life aims to broaden the perspective on the issue of location of rule in this particular context by bringing together specialists in various periods, from pre-Chingissid Eurasia to nineteenth-century Iran, and of various disciplines (history, archaeology, history of art). Contributors include: Michal Biran, David Durand-Guedy, Kurt Franz, Peter Golden, Minoru Inaba, Nobuaki Kondo, Yuri Karev, Tomoko Masuya, Charles Melville, Jurgen Paul and Andrew Peacock.

Tying the Threads of Eurasia: Trans-regional Routes and Material Flows in Transcaucasia, eastern Anatolia and western Central Asia, c.3000-1500BC / Avrasya’nın İplerini Bağlamak: Transkafkasya, Doğu Anadolu ve Batı Orta Asya’da Trans-Bölgesel Rotalar…

 • Publisher: Sidestone Press
 • Author: Toby C. Wilkinson

The famous ‘Silk Roads’ have long evoked a romantic picture of travel through colourful civilizations that connected the western and eastern poles of Eurasia, facilitating the exchange of exotic luxury goods, peoples, pathogens and ideas. But how far back can we trace such interaction? Increasing evidence suggests considerable time-depth for Trans-Eurasian exchange, with the expanding urban networks of the Bronze Age at times anticipating later caravan routes. Tying the Threads of Eurasia applies advanced GIS modelling and critical social archaeology to carefully selected material remains from these earlier connections in order to understand and explain macro-scale processes of interaction in the wider ancient Near East between 3000 and 1500BC. Evidence related to precious stone, metal and textile objects found in Transcaucasia, eastern Anatolia and Central Asia are examined critically and spatially to provide new insights into changing socio-economic relations within and beyond these case-study regions.

Ürgüp : Küçük Asya Araştırmaları Merkezi arşivinden fotoğraflar = Prokopi : Photographs from the Archive of the Centre for Asia Minor Studies

 • Publisher: Birzamanlar Yayıncılık
 • Contributor: Evangelia Balta

Bu kitap bize 1924 yılında gerçekleşen Türk-Yunan nüfus mübadelesinden önce Ortodoks Rumlar ile Müslüman Türklerin birlikte yaşadığı Ürgüp’ün, eski yaşama dair izlerin henüz silinmediği halini sunuyor. Atina’daki Küçük Asya Araştırmaları Merkezi’nin arşivinden alınma 123 fotoğrafın bir kısmı 1924 öncesine ait olmakla birlikte çoğunluğu, mübadeleden çeyrek yüzyıl kadar sonra, eski kasabalarında kendilerinden neler kaldığını görmek için gelen Rum göçmenlerin çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Kitabın metni ise Rum göçmenlerin tanıklıklarının yanı sıra Osmanlı kayıtlarından elde edilen bilgilere dayanıyor.

Schaibanidische Grabinschriften / Schaibanid Epitafları

 • Publisher: Reichert
 • Contributor(s): Baxtiyor Babadjanov, Ashkirbek Muminov, Jürgen Paul

Das Buch enthalt 84 uberwiegend arabische Inschriften von Grabmalen, die fur Angehorige der mittelasiatischen Dynastie der Schaibaniden (oder Sibaniden) errichtet worden sind. Diese Dynastie herrschte im 16. Jahrhundert in einer Anzahl von Zweigen uber weite Gebiete des heutigen Mittelasien, des nordlichen Afghanistan und des ostlichen Iran; die Inschriften gehen aber teilweise weit ins 17. Jahrhundert hinein. Sie betreffen nicht nur Herrscher, sondern auch Privatpersonen, darunter auch eine grosse Anzahl Frauen und Kinder, die aus den narrativen Quellen nicht bekannt sind.Die Inschriften erlauben Aufschlusse uber die Herrschafts- und Familienstruktur der Schaibaniden und sind bedeutende Zeugnisse fur die Entwicklung der Kalligraphie und der Steinschneidekunst. Sie dokumentieren den Ubergang vom Arabischen zum Persischen auch bei feierlichen Anlassen und sind in ihrer Vollstandigkeit ein wichtiges Studienobjekt fur kulturhistorische Fragestellungen. Mit dieser Publikation werden neue Erkenntnisse uber die Geschichte Zentralasiens ermoglicht. Gleichzeitig wird auf den beschleunigten Verlust der Originale reagiert, von denen heute schon viele nicht mehr gelesen werden konnen.Der Band enthalt Fotos, Nachzeichnungen, Lesungen (arabisch) und Ubersetzungen ins Deutsche, Usbekische und Russische. Er stellt damit auch ein Beispiel fur die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Europa und Usbekistan dar.

Knochen, Steine, Scherben: Abenteuer Archäologie / Kemikle,Taşlar, Kırıklar. Macera Arkeolojisi

 • Publisher: Residenz Verlag
 • Author: Sabine Ladstätter

Wirtschaftskrise, Migration, Umweltprobleme und offener Umgang mit religiöser Vielfalt sind Herausforderungen des heutigen Alltags. Doch schon frühere Gesellschaften mussten sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Jede Zeit hat ihre eigenen Antworten gegeben. Sabine Ladstätter führt uns in die Vergangenheit, an archäologische Fundorte und zu den Geschichten ihrer Entdeckung auf der Suche nach jenen Antworten, die Menschen anderer Zeiten auf heute noch aktuelle Fragen fanden. Archäologie, so zeigt dieses Buch, besteht aus mehr als Knochen, Steinen und Scherben. Diese Wissenschaft kann gesellschaftlich bedeutende Erkenntnisse über vergangene Zeiten liefern. Archäologie ist Abenteuer!

Unutulmuş krallık: Antik Alalah’ta arkeoloji ve fotoğraf = The Forgotten Kingdom: Archaeology and Photography at Ancient Alalakh

 • Publisher: Koç Üniversitesi Yayınları
 • Contributor(s): Murat Akar, Helene Maloigne
 • Translator(s): Azer Keskin, Sim İris Belik, Müge Bulu

Unutulmuş Krallık, Aççana Höyük, antik Alalah kentinde hem 1930 ve 40’larda hem gunumuzde yapılan kazılarda çekilmiş fotoğraflardan bir derleme sunarak, erken yirminci yuzyıldan yirmi birinci yuzyıla arkeoloji tarihi, fotoğrafçılığı ve toplum peyzajına karşılaştırmalı bir bakış sağlamaktadır. Antik yerleşim, Turkiye’nin guneyinde yer alan gunumuz Antakya’sı yakınlarındaki Amik Ovası’nda Asi Nehri’nin kenarında yer almaktadır. Höyuk, bölgedeki en büyuk orta ve geç tunç çağı yerleşimi olup İÖ ikinci binyılda Mukiş Krallığı’nın başkentliğini yapmıştır.

The Forgotten Kingdom offers a comparative look at the history of archaeology, archaeological photography and the community landscape from the early twentieth to twenty-first centuries by presenting a selection of photographs from the excavations conducted at Tell Atchana, ancient Alalakh, both in the 1930-40s and the present day. The site is located along the major branch of the Orontes River in the Amuq Valley of Hatay, near present-day Antakya in southern Türkiye. It is the largest Middle and Late Bronze Age settlement in the region and was the capital of the Kingdom of Mukish in the second millennium BC.

Trade and money : the Ottoman Economy in the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries (Ticaret ve Para: Onsekizinci ve Erken Ondokuzuncu Yüzyıllarda Osmanlı Ekonomisi)

 • Publisher: Isis Press
 • Author: Elena Frangakis-Syrett

I:MONEY AND TRADE -The Ottoman Economy and Izmir in Perspective-Monetary Shortage and the Ottoman Economy: late 17th to the late 18Th centuries, Méditerranée-The Ottoman Monetary System in the Second Half of the 18Th and in the Early 19th Centuries: A View from the Provinces -The Balance of Trade and the Balance of Payments Between Izmir and Marseilles, 1700-1789 Communications grecques II: THE OTTOMAN MARITIME WORLD -The Coastal Trade of the Ottoman Empire, from the Mid-Eighteenth to the Early Nineteenth Centuries, Coastal Shipping and the European Economy, 1750-1980-Izmir and the Ottoman Maritime World of the Eighteenth Century, III: IZMIR, THE EMPIRE’S PREMIER PORT 7. Trade Between the Ottoman Empire and Western Europe: The Case of Izmir in the Eighteenth Century New Perspectives on Türkiye-The Trade of Cotton and Cloth in Izmir: Landholding and Commercial Agriculture in the Middle East-The Port of Patras in the Second Ottoman Period. Economy, demography and settlements, c. 1700-1830 IV: TRADE AND MONETARY PRACTICES-Networks of Friendship, Networks of Kinship: Eighteenth-Century Levant Merchants- The Economic Activities of Ottoman and Western Communities in 18th C. Izmir,The Ottoman Empire in the 18Th Century- Commercial Practices and Competition in the Levant: The British and the Dutch in 18Th Century Izmir-Trade Practices in Aleppo in the Middle of the 18Th Century. The Case of a British Merchant-The Armenian, Greek and Jewish Communities of Smyrna in the 18th C. 1690-1820: Demography and Economic Activities Actes du colloque international d’histoire. La ville néohellénique. Héritages ottoman et état grec-Greek Mercantile Activities in the Eastern Mediterranean, 1780-1820 V. EPILOGUE: THE ECONOMY OF IZMIR, 18TH TO EARLY 20TH CENTURIES-Les réseaux commerciaux et l’intégration au marché mondial de la Méditerranée, un aperçu historique Méditerranée et Mer Noire entre mondialisation et régionalisation.

L’iconoclasme (İkonoklazma)

 • Publisher: Presses Universitaires de France
 • Author: Marie-France Auzépy

Aucune religion n’a échappé à la question de la représentation: l’islam et le judaïsme ont rejeté l’image que le christianisme a gardée, non sans débats. La ” Querelle des images ” religieuses et de leur culte – les iconodoules – et adversaires de ce même culte – les iconoclastes -, a tellement marqué les esprits que la période pendant laquelle elle se déroule (730-743) est appelée dans les livres d’histoire ” L’iconoclasme “. Dans l’histoire de Byzance, le terme recouvre deux réalités différentes, mais liées l’une à l’autre et que cet ouvrage analyse : une idéologie religieuse et le moment de l’histoire où cette idéologie, imposée par les empereurs, a été dominante.

Der Herrscher als Jäger : Untersuchungen zur königlichen Jagd im persischen und makedonischen Reich vom 6.-4. Jahrhundert v. Chr. sowie unter den Diadochen Alexanders des Grossen

 • Publisher: Phoibos
 • Author: Martin Seyer

Die vorliegende Publikation stellt die leicht veränderte und aktualisierte Form der Dissertation des Autors dar, die im April 2001 an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät in Wien angenommen wurde. Sie befasst sich mit dem Thema königlicher Jagden, wobei sie die verschiedenartigen Bedeutungsebenen und Inhalte, welche die Jagd des Herrschers innerhalb der antiken Monarchien aufweisen konnte, zu analysieren sucht – in erster Linie werden Fragen nach der generellen Tragweite der Jagd innerhalb der Ideologie der entsprechenden Herrscherhäuser gestellt. So bilden beispielsweise Untersuchungen der Rolle, die der Religion im Zusammenhang mit der Jagd zukam, der tieferen Bedeutung bestimmter Jagdgesetze sowie der Funktion der Jagd als Element der Herrschaftslegitimation wesentliche Schwerpunkte.
Der topographische und chronologische Schwerpunkt der Arbeit wird von den Monarchien des Vorderen Orients und Griechenlands vom 6. bis zum Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. gebildet. Auf das Kapitel über die Jagd des Herrschers im Vorderen Orient (in vor-achämenidischer Zeit sowie im Achämenidenreich) folgt jeweils ein ein Kapitel über die Jagd im Königshaus der Argeaden vor Alexander dem Großen sowie während dessen Herrschaft. Ein weiterer Abschnitt befasst sich mit der Jagd der Diadochen. Ein eigenes Kapitel behandelt die Aussage, die mit der königlichen Jagd auf dem Fresko an der Fassade des sog. Philippsgrabes in Vergina verbunden ist. Der Band wird durch eine Zusammenfassung, einen Anhang mit Indices der Quellen, der Eigennamen und geographischen Begriffe sowie durch einen Tafelteil beschlossen.

Liva-i Resmo Tahrir Defteri

 • Publisher: Türk Tarih Kurumu
 • Author(s): Evangelia Balta, Mustafa Oğuz

Resmo, Girit adasındaki Osmanlı dönemi sancaklarındandır. Bu sancağa ait 822 no.lu defterin neşrini esas alan bu çalışma bir çeviriyazı çalışmasıdır. Bu metnin yayınlanmasıyla o coğrafyadaki tarihî, ekonomik, demografik hemen her husus bir fotoğraf gibi resmedilmiş olmaktadır.

The Blackwell Guide to American Philosophy (Amerikan Felsefesi için Blackwell Kılavuzu)

 • Publisher: Blackwell Publications
 • Contributor(s): Armen T. Marsoobian and John Ryder

The Blackwell Guide to American Philosophy offers the most ambitious survey to date of American philosophical thought.

 • Provides a comprehensive history of philosophical thought in America.
 • Brings together 24 newly commissioned essays written by leading scholars in American philosophy.
 • Covers all of the major eighteenth-, nineteenth- and twentieth-century philosophical movements in America including idealism, pragmatism and naturalism.
 • Examines the major figures and themes in American philosophical thought.
 • Includes useful bibliographies.