REGULAR FELLOWSHIPS/ TEMEL BURSLAR 

PhD FELLOWS / DOKTORA ADAYI BURSİYERLER 

Acar, Tuğrul – Harvard University 

Venerating the Saint and Building Community: The Shrine of Rumi and Mevlevi Socio-Religious Spaces in Anatolia (1300–1500) 

Aziz’e Saygı ve Topluluk Oluşturma: Anadolu’da Mevlevihane ve Mevlevi Sosyo-Dini Mekanlar (1300–1500) 

Berardi, Carlo – University of Michigan, Ann Arbor 

The Komnenian Aristocracy and the Chivalric Ideal: An Art Historical Perspective 

Komnenos Aristokrasisi ve Şövalyelik İdeali: Sanat Tarihsel Bakış Açısı 

Çelik, Mehmet Ali – University of California, Davis 

The Seventeenth-Century Social Transformation and Emergence of a New Rural Gentry in the Ottoman Empire 

On Yedinci Yüzyıl’da Toplumsal Dönüşüm ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Bir Kırsal Eşrafın Ortaya Çıkışı 

DiFabio, Christina – University of Michigan 

Synoikism and Urbanization: A Regional Approach in Hellenistic Anatolia 

Sinokizm ve Kentleşme: Helenistik Anadolu’da Bölgesel Bir Yaklaşım 

Mikeska, Christine A. – University of North Carolina 

Feeding the City, Feeding the Gods: Animal Economies at Bronze Age Hattuša 

Kenti Beslemek, Tanrıları Beslemek: Tunç Çağı Hattuša’sında Hayvan Ekonomisi 

Nayfa, Aristotelis George – The University of Edinburgh 

Monetary Exchanges and Social Capital in the Court and Empire of Constantine VII Porphyrogennetos 

VII. Konstantinos Porphyrogennetos Döneminde Para Alışverişi ve Sosyal Sermaye  

Steglich, Julika – Gerda-Henkel-Foundation, CAU Kiel 

Layout, Chronology, and Spatial Integration of Roman-Imperial Thermal Baths in the Microregion of Pergamon: the Kleopatra Güzellik Ilıcası 

Bergama Mikro-Bölgesinde Roma-İmparatorluk Kaplıcalarının Düzeni, Kronolojisi ve Mekânsal Entegrasyonu: Kleopatra Güzellik Ilıcası 

Yıldız, İrem  – University of Oxford 

Blindness in Istanbul: Poverty, Disability, and Education in the Ottoman Empire (1868–1914) 

İstanbul’da Körlük: Osmanlı İmparatorluğu’nda Yoksulluk, Sakatlık ve Eğitim (1868–1914) 

 

POST-DOCTORAL FELLOWS / DOKTORA SONRASI BURSİYERLER 

Harrington, Katherine – Florida State University  

Home Economics: Crafting Households and Communities in Ancient Greek Cities 

Ev Ekonomisi: Eski Yunan Kentlerinde Üreten Hane Halkları ve Topluluklar 

Ivanova, Mirela – Oxford University 

Holy Men and Women in the Late Medieval Balkans, ca. 1300–1500 

Geç Ortaçağ Balkanları’nda Kutsal Erkekler ve Kadınlar, y. 1300–1500 

Kentel, Mehmet  – Istanbul Research Institute, IAE

Assembling Pera: An Environmental History of Late Ottoman Istanbul  

Pera’nın Terkibi: Geç Osmanlı İstanbul’unun Çevresel Tarihi

Makri, Dimitra – University of Ioannina 

The Culture of Myrrh and Perfumes in Asia Minor during the Graeco-Roman and Byzantine Periods 

Antik Çağ ve Bizans Dönemlerinde Küçük Asya’da Mür ve Parfüm Kültürü  

Moscone, Daniele – Sapienza University of Rome 

Prehistoric Chert Exploitation, Technology, and Distribution Systems in the Northern Euphrates Basin during the 4th to 3rd Millennia BCE: The Case of Arslantepe (Malatya Plain, Eastern Anatolia) 

Dördüncü Binyıldan Üçüncü Binyıla Kuzey Fırat Havzası’nda Tarih Öncesi Çört Sömürüsü, Teknolojisi ve Dağıtım Sistemleri: Arslantepe Örneği (Malatya, Doğu Anadolu) 

Olson, Kyle G. – University of Pennsylvania 

Archaeology and Dam-Led Development in Mid-Twentieth Century Türkiye and Iran: A Cold War History of Foreign Aid, Field Science, and Modernization 

Yirminci Yüzyıl Ortalarında Türkiye ve İran’da Arkeoloji ve Baraj Önderliğindeki Gelişmeler: Dış Yardımlar, Arazi Bilimi ve Modernleşmenin Soğuk Savaş Tarihi 

Pilavcı, Türkan – Boğaziçi University  

Tracing Egyptian(izing) Elements in Hittite Material Culture: The Sphinx in Anatolia 

Hitit Materyal Kültüründe Mısır Unsurlarının İzini Sürmek: Anadolu’da Sfenksler 

SENIOR FELLOWS / KIDEMLİ BURSİYERLER 

Bergmeier, Armin –Leipzig University 

Venice, Anatolia, and How to Be Roman 

Venedik, Anadolu ve Nasıl Romalı Olunur? 

Can, Lale – CUNY 

Empire of Exile: Mapping Sedition, Sürgün, and Transformation in Ottoman History 

Sürgün İmparatorluğu: Osmanlı Tarihinde İsyan, Sürgün ve Dönüşümün Haritası 

Dorfmann-Lazarev, Igor – University of Regensburg, Germany 

Apocrypha and the Construction of Cultural Consciousness of Islamicate Societies 

Apokrif ve İslami Toplumların Kültür Bilinçlerinin İnşası 

Kayhan Elbirlik, Leyla – Özyeğin University 

Ottoman Family, Women, and Marriage in Early Modern Istanbul, 1750–1920 

Erken Modern İstanbul’unda Osmanlı Ailesi, Kadınları ve Evlilik, 1750–1920 

Koparal, Elif – Mimar Sinan Fine Arts University 

Ionian Landscapes: Politics, Practice, and New Insights 

İyonya Manzaraları: Politika, Uygulama ve Yeni İçgörüler 

Peacock, Andrew – University of St Andrews 

Court Culture, and Intellectual Life in Seljuq Anatolia 

Selçuklu Anadolu’sunda Saray Kültürü ve Fikir Hayatı 

Yalçın, Serdar – Macalester College  

From Syria to Crete and Beyond: Exploring the Neo-Hittite Impact on the Orientalizing and Archaic Period Temples in Greece 

Suriye’den Girit ve Ötesine: Yunanistan’daki Oryantalizan ve Arkaik Dönem Tapınakları Üzerindeki Geç Hitit Etkisini Keşfetmek 

 

JOINT FELLOWSHIPS / ORTAK BURSLAR 

KUDAR-ANAMED JOINT FELLOW / ORTAK BURSİYERİ 

Salay, Paul – Butler University 

The Technology of Ancient Maritime Trade: The Connection Between Mediterranean Maritime Networks and Ancient Naval Architecture 

Antik Deniz Ticareti Teknolojisi: Akdeniz Denizcilik Ağları ve Antik Deniz Mimarisi Arasındaki Bağlantı 

 

BIAA-ANAMED JOINT FELLOW / ORTAK BURSİYERİ 

Wozniak, Audrey – Harvard University 

Turkish Classical Music Choirs: Contesting Subjecthood, Community, and Nation 

Türk Sanat Müziği Koroları: Yarışma Konusu, Cemaat ve Millet