Bozović, Mihajlo Zoran

Belgrade University

Araştırma Konusu: Geç Ortaçağ Anadolu’sunun Halk Anlatılarında Anadolu’nun İslamlaşma Süreci

Mihajlo Zoran Bozović, Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Doğu Çalışmaları Bölümü’nde doktora adayıdır. “12., 13. ve 14. Yüzyıl Halk Anlatılarına Göre Anadolu’nun İslamlaşma Süreci” başlıklı doktora tezi, Anadolu’daki dinî dönüşümü Anadolu halkı açısından, özellikle de toplumlararası ve dinlerarası etkileşimler ile İslamlaşma süreci yönünden inceliyor. Bozović, araştırmasında Bizans ve Arap halk anlatılarını esas alarak Anadolu halkının etnik, dinî ve toplumsal anlamda kendini nasıl tanımladığını belirlemeye çalışıyor. ANAMED’deki projesinde ise Dânişmendnâme, Vilâyetnâme, Battalnâme ve Saltuknâme gibi Anadolu halk destanları ve menkıbelerine odaklanarak Bizans İmparatorluğu’nun çözülüşü ve büyük bir göçebe Türk nüfusunun gelişi gibi olaylar ile İslami yönetimin ve İslam dininin Anadolu halkını nasıl etkilediğini, özellikle de tüm bunların yerli Müslümanlar tarafından nasıl algılandığını anlamayı amaçlıyor. Bozović’in araştırması, öz itibarıyla, Tijana Krstić ve Ahmet Karamustafa’nın çalışmalarıyla benzer bir doğrultuda giderek, Brian Stock’un “ortak yoruma dayalı topluluklar” (interpretative communities) kavramı üzerinden bu eski metinleri ve etkilendikleri kaynakları yeniden inceleme ve böylece Anadolu’nun İslamlaşma sürecine yeni bir yorum getirme amacını güdüyor.