REGULAR FELLOWSHIPS/ TEMEL BURSLAR 

PhD FELLOWS / DOKTORA ADAYI BURSİYERLER

Aşkın, Anıl – Brown University 

The Capital Which Brings Peace and Security in Two Worlds: Ottoman Extractivism in the Early Nineteenth Century (1805–1850)
Her İki Dünyada Selamet Getiren Sermaye’’: Erken On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Ekstraktivizmi (1805-1850)
 

Blackthorne-O’Barr, Erik – Columbia University
Persian Letters: The Politics of Language in the Late Ottoman Empire and Qajar Iran
Fars Harfleri: Geç Osmanlı İmparatorluğu ve Kaçar İran’ında Dil Siyaseti 

 

Borsano, Leon Battista – Scuola Normale Superiore 

The Hellespontine Phrygia in the Hellenistic Period
Helenistik Dönemde Hellespontin Frigya 

 

Czarnuszewicz, Marc – University of St Andrews 

Invaders to Sultans: Landscaping the Socio-economic Impact of the Great Seljuqs
İstilacılardan Sultanlara: Büyük Selçukluların Sosyoekonomik Etkisinin Düzenlemesi 

 

Dağlıoğlu, Emre Can – Stanford University
Silk-made Capitalism: Local Networks and the Public Debt Administration in the Late Ottoman Empire 
İpekten Yapılmış Kapitalizm: Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda Yerel Ağlar ve Düyun-ı Umumiye İdaresi 

 

Galardi, Elisa – University of Pennsylvania 

The Byzantine Icon in Relief
Rölyeflerdeki Bizans İkonları 

 

Güleçyüz, Mehmet Emin – University of Chicago 

Molla Fenari and Intellectual History of Late Medieval Anatolia
Molla Fenari ve Geç Ortaçağ Anadolu’sunun Entelektüel Tarihi 

 

Razumoff, James K. – University of Virginia 

Political Ecology of the Early Medieval Eastern Roman City (6th to 9th centuries CE)
Erken Ortaçağ Doğu Roma Şehri’nin Politik Ekolojisi (MS 6.–9. Yüzyıllar) 

  

POST-DOCTORAL FELLOWS / DOKTORA SONRASI BURSİYERLER 

 Alberghina, Dalila Maria – Koç University
Metal Technology and Exchange in Middle and Late Bronze Age Western Anatolia: Reconstructing Intra- and Interregional Networks of Procurement through Isotopic Analyses
Orta ve Geç Tunç Çağı Batı Anadolu’sunda Metal Teknolojisi ve Takası: İzotop Analizleri Yoluyla Bölgeiçi ve Bölgelerarası Edinim Ağlarının Yeniden İnşası 

 

Dominik, Paulina – University of Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)
Transimperial Mediterranean:  Pan-Islamism, Transimperial Flows of Ideas, and Activist Networks between the Ottoman Empire and the Maghreb from the 1880s to the 1920s 
Transemperyal Akdeniz: Pan-İslamizm, Transemperyal Fikir Akışları ve Osmanlı İmparatorluğu ile Mağrip arasında 1880’lerden 1920’lere Aktivist Ağlar 

 

Eren, Güzin – Boston University
Making Place for Early Lydian Polity in Iron Age Anatolia: Architectural Contexts of the Ninth-Eighth Centuries BCE at Sardis
Demir Çağı Anadolu’sunda Erken Lidya Yönetimine Yer Açmak: Sardis’te MÖ 9.–8. Yüzyılların Mimari Bağlamları 

 

Keane, Catherine– Ludwig-Maximilians-Universität München
Resilience and Recovery: The Eastern Mediterranean in the 6th-9th centuries
Direnç ve İyileşme: 6.–9. Yüzyıllarda Doğu Akdeniz 

 

Kruijer, Lennart – Leiden University
Cosmopolitan Islands? Investigating the Social Embeddedness of Dynastic and Cultic Innovation in Late-Hellenistic Commagene
Kozmopolit Adalar? Geç Helenistik Kommagene’de Hanedan ve Kült Yeniliklerinin Toplumsal Yerleşiminin Araştırılması 

 

Papatheodorou, Artemis – Panteion University
Ordinary Ottoman Greeks on Antiquities
Eski Eserlerde Sıradan Osmanlı Rumları 

 

Scott, Catherine Barclay Brandeis University
Special Features at Kaymakçı: Improving Understanding of Regional Practices from Fine-Grained 3D and Contextual Analysis of Burning Features and Ritual Caches
Kaymakçı’da Özel Öğeler:İnce Taneli 3D ile Yerel Uygulamalara Dair Anlayışın İyileştirilmesi ve Yakma Öğeleri ile Ritüel Yerlerin Bağlamsal Analizi 

 

Taranto, Sergio – Autonomous University of Barcelona & Sapienza University of Rome
The Function of Late-Chalcolithic Coba Bowls from Eastern Anatolia Investigated by Way of trace Analysis
Doğu Anadolu Son Kalkolitik Çağ Coba Kaselerinin İz Analizi Yoluyla İncelenmesi 

 

Webb, Lora E. – NewYork University
Kosmos Embodied: Eunuchs and Byzantine Art in the Ninth through the Twelfth Centuries 
Bedenlenmiş Kosmos: 9. Yüzyıldan 12. Yüzyıla Hadımlar ve Bizans Sanatı 

 

SENIOR FELLOWS / KIDEMLİ BURSİYERLER  

Aykan, Yavuz – University of Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)
The Trembling Capital: Law and Rebellion in 18th Century Istanbul
Titreyen Başkent: 18. Yüzyıl İstanbul’unda Hukuk ve İsyan 

 

Blessing, Patricia – Princeton University
Spaces of Artifice: Objects and Interior Design in Anatolia, c. 1200–1500
Sanatsal Mekânlar: Anadolu’da Objeler ve İç Mekan Tasarımı, (y. 1200–1500) 

 

Böhlendorf-Arslan, Beate – University of Marburg
From Veneration to Commemoration: The Late Antique Pilgrim Church in Assos and its Transformation into a Middle Byzantine Cemetery Church
Saygıdan Anmaya: Assos’taki Geç Antik Hac Kilisesi ve Orta Bizans Döneminde Mezarlık Kilisesi’ne Dönüşümü
 

Bozza, Sara – Sapienza University of Rome
Architecture and Technological Transfer in the Roman Empire: Italic Building Techniques in the Provinces of Ancient Anatolia
Roma İmparatorluğu’nda Mimari ve Teknolojik Aktarım: Eski Anadolu İllerinde İtalyan Yapı Teknikleri 

 

Çiçek, Talha – Istanbul Medeniyet University
Towards a Trans-Local History of the Middle East: Ottoman Imperial Modernization, Globalization and the Arab Interior in the Modern Era, 1850–1914
Ortadoğu’nun Yerelötesi Tarihine Doğru: Osmanlı İmparatorluğu’nun Modernleşmesi, Küreselleşme ve Modern Çağda Dahili Araplar, (1850–1914)
 

Jean, Eric – Hitit University (Çorum)
Mersin-Yumuktepe during the 2nd Millennium BC: A Reanalysis of its Middle and Late Bronze Age Levels
MÖ 2. Binyılda Mersin-Yumuktepe: Orta ve Geç Tunç Çağı Tabakalarının Yeniden Analizi
 

O’Grady, Caitlin – University College London
Assembling and Legitimizing the Past: The Role of Conservation, Expertise, and Institutions in Transforming Archaeological Heritage in Turkey
Geçmişi Birleştirmek ve Meşrulaştırmak: Türkiye’de Arkeolojik Mirasın Dönüştürülmesinde Koruma, Uzmanlık ve Kurumların Rolü
 

Orsi, Valentina – Università di Siena 1240
“You will eat bread; you will drink water”. Cooking and eating in Central Anatolia Before and After the Fall of an Empire
“Ekmek yiyeceksiniz, su içeceksiniz”: Bir İmparatorluğun Çöküşünden Önce ve Sonra Orta Anadolu’da Yemek Pişirme ve Yeme 

 

JOINT FELLOWSHIPS / ORTAK BURSLAR 

BIAA-ANAMED JOINT FELLOW / ORTAK BURSİYERİ  

Güney, Hale – Aarhus Institute of Advanced Studies
Cultural Heritage Studies in Eskişehir Province, Turkey
Eskişehir’de Kültürel Miras Çalışmaları 

 

GABAM-ANAMED JOINT FELLOW / ORTAK BURSİYERİ  

U, Mareva – Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris)
Liminality and Space of Byzantine Monastic Churches in Constantinople and Anatolia (9th-15th century): Function and Meaning of Doorways and Passageways
Konstantinopolis ve Anadolu’daki Bizans Manastır Kiliselerinin Mekan ve Eşikteliği (9.–15. Yüzyıl): Kapı ve Geçitlerin İşlevi ve Anlamı 

  

KHI-ANAMED JOINT FELLOW / ORTAK BURSİYERİ 

Iannantuono, Ketty – Radboud Universiteit
Archaeology on the Threshold of the Italo-Turkish War: Scholarly and Diplomatic Dynamics behind the 1910 Italian Archaeological Mission at Ankara
İtalyan-Türk Savaşının Eşiğinde Arkeoloji: Ankara’daki 1910 İtalyan Arkeolojik Misyonunun Arkasındaki Bilimsel ve Diplomatik Dinamikler