REGULAR FELLOWSHIPS/ TEMEL BURSLAR  PhD FELLOWS / DOKTORA ADAYI BURSİYERLER  Acar, Tuğrul – Harvard University  Venerating the Saint and Building Community: The Shrine of Rumi and Mevlevi Socio-Religious Spaces in Anatolia (1300–1500)  Aziz’e Saygı ve Topluluk Oluşturma: Anadolu'da Mevlevihane ve Mevlevi Sosyo-Dini Mekanlar (1300–1500)  Berardi, Carlo – University of Michigan, Ann Arbor  The Komnenian Aristocracy and the Chivalric Ideal: An Art Historical Perspective  Komnenos Aristokrasisi ve Şövalyelik İdeali: Sanat Tarihsel Bakış Açısı  Çelik, Mehmet Ali – University of California, Davis  The Seventeenth-Century Social Transformation and Emergence of a New Rural Gentry in the Ottoman Empire  On Yedinci Yüzyıl’da Toplumsal Dönüşüm ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeni Bir Kırsal Eşrafın Ortaya Çıkışı  DiFabio, Christina – University of Michigan  Synoikism and Urbanization: A Regional Approach in Hellenistic Anatolia  Sinokizm ve Kentleşme: Helenistik Anadolu'da Bölgesel Bir Yaklaşım  Mikeska, Christine A. – University of North Carolina  Feeding the City, Feeding the Gods: Animal Economies at Bronze Age Hattuša  Kenti Beslemek, Tanrıları Beslemek: Tunç Çağı Hattuša'sında Hayvan Ekonomisi  Nayfa, Aristotelis George – The University of Edinburgh  Monetary Exchanges and Social Capital in the Court and Empire of Constantine VII Porphyrogennetos  VII. Konstantinos Porphyrogennetos Döneminde Para Alışverişi ve Sosyal Sermaye   Steglich, Julika – Gerda-Henkel-Foundation, CAU Kiel  Layout, Chronology, and Spatial Integration of Roman-Imperial Thermal Baths in the Microregion of Pergamon: the Kleopatra Güzellik Ilıcası  Bergama Mikro-Bölgesinde Roma-İmparatorluk Kaplıcalarının Düzeni, Kronolojisi ve Mekânsal Entegrasyonu: Kleopatra Güzellik Ilıcası  Yıldız, İrem  – University of Oxford  Blindness in Istanbul: Poverty, Disability, and Education in the Ottoman Empire (1868–1914)  İstanbul'da Körlük: Osmanlı İmparatorluğu'nda Yoksulluk, Sakatlık ve Eğitim (1868–1914)    POST-DOCTORAL FELLOWS / DOKTORA SONRASI BURSİYERLER  Harrington, Katherine – Florida State University   Home Economics: Crafting Households and Communities in Ancient Greek Cities  Ev Ekonomisi: Eski Yunan Kentlerinde Üreten Hane Halkları ve Topluluklar  Ivanova, Mirela – Oxford University  Holy Men and Women in the Late Medieval Balkans, ca. 1300–1500  Geç Ortaçağ Balkanları’nda Kutsal Erkekler ve Kadınlar, y. 1300–1500  Kentel, Mehmet  – Istanbul Research Institute, IAE Assembling Pera: An Environmental History of Late Ottoman Istanbul   Pera'nın Terkibi: Geç Osmanlı İstanbul'unun Çevresel Tarihi Makri, Dimitra – University of Ioannina  The Culture of Myrrh and Perfumes in Asia Minor during the Graeco-Roman and Byzantine Periods  Antik Çağ ve Bizans Dönemlerinde Küçük Asya'da Mür ve Parfüm Kültürü   Moscone, Daniele – Sapienza University of Rome  Prehistoric Chert Exploitation, Technology, and Distribution Systems in the Northern Euphrates Basin during the 4th to 3rd Millennia BCE: The Case of Arslantepe (Malatya Plain, Eastern Anatolia)  Dördüncü Binyıldan Üçüncü Binyıla Kuzey Fırat Havzası’nda Tarih Öncesi Çört Sömürüsü, Teknolojisi ve Dağıtım Sistemleri: Arslantepe Örneği (Malatya, Doğu Anadolu)  Olson, Kyle G. – University of Pennsylvania  Archaeology and Dam-Led Development in Mid-Twentieth Century Turkey and Iran: A Cold War History of Foreign Aid, Field Science, and Modernization  Yirminci Yüzyıl Ortalarında Türkiye ve İran'da Arkeoloji ve Baraj Önderliğindeki Gelişmeler: Dış Yardımlar, Arazi Bilimi ve Modernleşmenin Soğuk Savaş Tarihi  Pilavcı, Türkan – Boğaziçi University   Tracing Egyptian(izing) Elements in Hittite Material Culture: The Sphinx in Anatolia  Hitit Materyal Kültüründe Mısır Unsurlarının İzini Sürmek: Anadolu'da Sfenksler  SENIOR FELLOWS / KIDEMLİ BURSİYERLER  Bergmeier, Armin –Leipzig University  Venice, Anatolia, and How to Be Roman  Venedik, Anadolu ve Nasıl Romalı Olunur?  Can, Lale – CUNY  Empire of Exile: Mapping Sedition, Sürgün, and Transformation in Ottoman History  Sürgün İmparatorluğu: Osmanlı Tarihinde İsyan, Sürgün ve Dönüşümün Haritası  Dorfmann-Lazarev, Igor – University of Regensburg, Germany  Apocrypha and the Construction of Cultural Consciousness of Islamicate Societies  Apokrif ve İslami Toplumların Kültür Bilinçlerinin İnşası  Kayhan Elbirlik, Leyla – Özyeğin University  Ottoman Family, Women, and Marriage in Early Modern Istanbul, 1750–1920  Erken Modern İstanbul'unda Osmanlı Ailesi, Kadınları ve Evlilik, 1750–1920  Koparal, Elif – Mimar Sinan Fine Arts University  Ionian Landscapes: Politics, Practice, and New Insights  İyonya Manzaraları: Politika, Uygulama ve Yeni İçgörüler  Peacock, Andrew – University of St Andrews  Court Culture, and Intellectual Life in Seljuq Anatolia  Selçuklu Anadolu'sunda Saray Kültürü ve Fikir Hayatı  Yalçın, Serdar – Macalester College   From Syria to Crete and Beyond: Exploring the Neo-Hittite Impact on the Orientalizing and Archaic Period Temples in Greece  Suriye'den Girit ve Ötesine: Yunanistan'daki Oryantalizan ve Arkaik Dönem Tapınakları Üzerindeki Geç Hitit Etkisini Keşfetmek    JOINT FELLOWSHIPS / ORTAK BURSLAR  KUDAR-ANAMED JOINT FELLOW / ORTAK BURSİYERİ  Salay, Paul – Butler University  The Technology of Ancient Maritime Trade: The Connection Between Mediterranean Maritime Networks and Ancient Naval Architecture  Antik Deniz Ticareti Teknolojisi: Akdeniz Denizcilik Ağları ve Antik Deniz Mimarisi Arasındaki Bağlantı    BIAA-ANAMED JOINT FELLOW / ORTAK BURSİYERİ  Wozniak, Audrey – Harvard University  Turkish Classical Music Choirs: Contesting Subjecthood, Community, and Nation  Türk Sanat Müziği Koroları: Yarışma Konusu, Cemaat ve Millet